මොනවද මේ කතා (ශ්‍රී ලාංකීය ජන සමාජයේ ළමා සෞඛ්‍ය හා බැඳුණු සම්ප්‍රදායන් හා විශ්වාසයන් පිළිබඳව විද්‍යාත්මක විමර්ශනයක්)

පරිවර්තන

By Prof. Priyantha Perera

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ශ්‍රී ලාංකීය ජන සමාජයේ ළමා සෞඛ්‍ය හා බැඳුණු සම්ප්‍රදායන් හා විශ්වාසයන් පිළිබඳව විද්‍යාත්මක විමර්ශනයක්...

USD 2.86

Available

Product Details

  • 978-955-691-269-2
  • Sinhala
  • 160
  • 200g