මෙලින් මැදුරේ පාලිකාව

පරිවර්තන පරිවර්තන නවකතා

By E. K. Jinadasa (ඉ. ක. ජිනදාස)

Published By Sooriya Publishers

තමන්ටම කියා ජිවන මාර්ගයක් නැති කුලකාන්තාවකට විවාහයක් කර ගන්නටත් නොහැකි නම් කළ හැකි එකම දේ වංශවත් ධනවත් සිටු මැදුරක පාලිකාවක් වශයෙන් හෝ සහචාරිකාවක් වශයෙන් රැකියාවකට යෑම යැයි ඇඩිලේඩ් නැන්දා මාර්තා ලී ට කිවා ය...

USD 5.00

Available

Product Details

  • 978-955-656-582-9
  • Sinhala
  • 364
  • 250g