මේ උතුම් මොහොත ඉක්ම යා නොදෙව්

බෞද්ධ

By Vijithananda Yaddehige

Published By Buddhist Cultural Centre

සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය වඩන සැදැහැතියන් උදෙසාත්, නාම රූප ධර්මයන්ගේ යථා ස්වභාවය කෙසේදැයි අවබෝධකොට ගෙන තම කයෙහි ඇති අනිත්‍යභාවය මෙනෙහි කිරීම තුලින් විදර්ශනාව පුහුණු කරගත හැකිවන සේ මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදිතයි..

USD 3.57

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 335g