මේ මොහොත දැකීම

බෞද්ධ

By Buddhist Cultural Centre

Published By Buddhist Cultural Centre

ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ භාවනා ගුරුවරයකු වූ ජෝසප් ගොල්ඩ්ස්ටයින් ගේ භාවනා අත්දැකීම් කාව්‍යමය ස්වරුපයෙන් කාටුන් චිත්‍රද සමග ඉදිපත් කර ඇති මෙම ග්‍රන්ථය දේශීය භාවනා යෝගීන්ට මහත් උත්තේජනයක් ඇති කරන්නකි..

USD 1.21

Out of stock

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 135g