මේ භාවනාවට කාලයයි

පරිවර්තන

By Pradeep Kumara Balasooriya

Published By Pahan Publishers

ඔබට යම් වේදනාවක් විඳීමට සිදු වූ විටදී සිනාසීමට උත්සාහ කරන්න .එවිට එම වේදනාවෙන් යම් සහනයක් ලැබීමට හැකිය . මන්ද,මට යම් වේදනාවක් විඳීමට සිදු වූ විටදී එම උපක්‍රමය භාවිතා කිරීමට මම එයින් පසුව උත්සාහ කළෙමි. සැබවින්ම එයින් මට සහනයක් ද ලැබුණි .

USD 1.68

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-129-2
  • Sinhala
  • 180
  • 192g