මයුරාගේ අබිමන

පරිවර්තන පරිවර්තන නවකතා

By E. K. Jinadasa (ඉ. ක. ජිනදාස)

Published By Sooriya Publishers

'නිතර නිතර එහෙ යන එක ඔයාට හොඳ නෑ. එතන නරක නපුරු අදහස් හිතට එන තැනක්. ' ඈ පැහැදිළි කළේ එසේ ය. ' ඒ ගොල්ලො එහෙම කියනව මං අහල තියෙනවා. නපුරු සිතිවිලි හිතෙන තැනක්. ' 'ඇයි?' 'ඔය මං කිව්වෙ! එතන එහෙම තැනක්. ඒක හින්ද තමයි මං කියන්නෙ. එහෙ යන්ට එහෙම එපා. ' 'එතන හොල්මන් තියෙනවද?' 'එහෙම තියෙනව වෙන්ඩත් පුළුවන් .'

USD 5.71

Available

Product Details

  • 978-955-656-535-5
  • Sinhala
  • 466
  • 250g