මතකය වැඩි දියුණු කිරීමේ උපාය මාර්ග

වෙනත්

By Seetha Sandaseeli Samarasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

පරිගණකයටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනුම ගබඩා කරලීමේ ශක්තිය ,මනස සතු බව අපි ඇත්ත වශයෙන්ම දන්නේමුද ? මෙය තේරුම් ගෙන සිතේ වැඩි ප්‍රමාණයක් රඳවා ගැනීමට උත්සාහ ගැනීම වටී. ඒ සඳහා සිත කර්මණය කළ යුතුය . එමගින් සිතේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කළ හැකිය. මේ ග්‍රන්ථය සිතේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කළ හැකිය. මේ ග්‍රන්ථය සිතේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කරන ආකාරය ක්‍රීඩා හා ක්‍රියාකාරකම් මඟින් ඉතා සරල ව ඉදිරිපත් කරයි. ඒවා නිතර අභ්‍යාස කළ විට මතක තබාගැනීමේ කුසලතාව වැඩි දියුණු වෙයි. මේ කතුවරිය සිසුන් හා ගුරුවරුන් සමඟ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය තුළින් ලත් අත්දැකීම් , පොත ලිවීමට පාදක කරගෙන ඇත.මෙහි දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම්, සිසුනට ගුරුවරුනට මෙන්ම වැඩිහිටියන්ට ද සිතේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඉවහල් වනු ඇත.

USD 1.86

Out of stock

Product Details

  • 955-652-289-3
  • Sinhala
  • 164
  • 151g