මරණයට පෙර අභාවය

පරිවර්තන

By Sirisena Rathnayake

Published By Pahan Publishers

භාවනාවකදී වඩාත් වැදගත් වන්නේ, එහි ක්‍රමවේදය හෝ සම්ප්‍රදාය නොව ආකල්පයයි . නිවැරදි ආකල්පය වඩාත් වැදගත් වේ .භාවනාව පුරුදු පුහුණු වීමට ඔබට විශිෂ්ට ආචාර්යවරයෙකු සමඟ විශිෂ්ට සම්ප්‍රදායක් හා විශිෂ්ට ක්‍රමවේද ලැබී තිබුණද ,ඔබේ ආකල්පය නිවැරදි නොවේ නම් ,එය ඵලදායි නොම වෙයි .

USD 2.71

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-295-4
  • 184
  • Sinhala
  • 224g