මහාකාල

නවකතා

By Chandrasiri Palliyaguru

Published By Surasa Bookshop

වළගම්බා රජතුමන්ගේ චරිතය හා ලංකා ඉතිහාසයේ අතිශය අර්බුදකාරී කාල පරිච්චේදයක සිදු වූ දේශපාලනික, සංස්කෘතික හා ආගමික තොරතුරු පදනම් කර ගනිමින් රචිත පරිකල්පනාත්මක ඓතිහාසික නවකතාවකි.

USD 2.14

Available

Product Details

  • 9789556775792
  • Sinhala