මහා සුපින ජාතකය

බෞද්ධ

By Dr. Wilegoda Ariyadeva Thera

Published By Buddhist Cultural Centre

ජාතක කතා පොතෙහි ""මහා සුපින ජාතකය"" අධාර්මික පාලනය ඉතා සියුම් ලෙස විවේචනයට ලක් කරයි. මහා සුපින ජාතකය සනාතනික අගයකින් යුක්තය. එම ජාතක කතාව මෙහි ඇතුලත් වේ.

USD 1.32

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 160g