මාදං කෙල්ල

පරිවර්තන

By Anula De Silva (අනුලා ද සිල්වා)

Published By Pahan Publishers

ඈ කූඩුවේ දොර වහා ඇරියාය .තම හිසත් ,අතත් ඇතුළට දැමූ ඈ , නයා දිග හැරේව්දැයි බලමින් වහාම හාවාගේ කකුල් හතරෙන් අල්ලා පිටතට අද්දා ය .නයාට එය දැනුනේවත් ,නයා සෙලවුනේවත් නැත .හාවා පිටතට ගත් සැනින් ඈ දොර වසා අගුල දැම්මා ය. දිග සුසුමක් හෙලූ ඇගේ මුහුණට සිනහවක් නැගිණි . “උඹ හිටියේ මරණෙට නියම වෙලා . මං උඹට ජීවිත දානය දුන්නා ” ඈ හාවාගේ හිස අතගාමින් කීවා ය . “දැන් දුවල දුවල කැලෑවට පලයන් ” ඈ හාවා බිම තබමින් කීවා ය.

USD 3.43

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-285-5
  • Sinhala
  • 160
  • 169g