මා කල නොදැන්මට

වෙනත්

By Chithra I Perera

Published By Pahan Publishers

ජයදේව මගේ නිත්‍යානුකූල සැමියාය .එහෙයින් ඉහිරුණු කිරට ඇඩීමෙන් වැළකී කල්පනාකාරීව ජීවිතයට මුහුණදීම කළ යුතුය .යම් දිනෙක ජයදේව විසින් මා අත්හැර දමනු ලැබුවේ නම් කිසිදු හව්හරණක් නොමැතිව මම අසරණ වන්නෙමි .ශක්තිමත් ආර්ථික ස්ථාවරයක් ලබා ගන්නේ නම් බියවීමට කරුණක් නැත .මා කළ යුත්තේ මගේ නමින් මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමය .පාලනයක් නොමැතිව ජයදේව අතින් වැය කරන මුදල් සුරක්ෂිතව තැන්පත් කර ගැනීමට මම සිතා ගත්තෙමි .එය සොරකමක් නොව මගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීමක් පමණකි .ගෘහ පාලනය හා ජයදේවගේ සුඛ විහරණය සැලසීම පිළිබඳව මා ලබා ගන්නා වැටුපක් පමණකි .

USD 2.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-279-4
  • 244
  • Sinhala
  • 265g