ළමා කතා

All Books

20%
සිරිමත්

සිරිමත්

Prof. Sarath Wijesooriya

USD 0.57 0.71

Save USD 0.14

20%
ටිකිරි හිනා

ටිකිරි හිනා

Prof. Sarath Wijesooriya

USD 0.80 1.00

Save USD 0.20

20%
පුංචි නිසංසලා
21%
බාලොපදෙශය

බාලොපදෙශය

Martin Wickramasinghe

USD 0.34 0.43

Save USD 0.09

20%
අපේ ගම

අපේ ගම

Martin Wickramasinghe

USD 1.20 1.50

Save USD 0.30

19%
කුරුමිණි සත්තු
20%
දඬු මොණරය

දඬු මොණරය

Martin Wickramasinghe

USD 0.40 0.50

Save USD 0.10

19%
උන්මාද චිත්‍රා
20%
ගලිවරායණය

ගලිවරායණය

Martin Wickramasinghe

USD 0.71 0.89

Save USD 0.18

20%
මුහුදු සත්තු

මුහුදු සත්තු

Martin Wickramasinghe

USD 0.57 0.71

Save USD 0.14

20%
සත්ව ලෝකය

සත්ව ලෝකය

Martin Wickramasinghe

USD 0.66 0.82

Save USD 0.16

15%
සමුදුරු මේඛලා

සමුදුරු මේඛලා

Nimal Bandara

USD 2.31 2.71

Save USD 0.40

20%
මගෝඩි කෝච්චිය

මගෝඩි කෝච්චිය

Awanthi Athapathtu

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
බාඳුරමල්

බාඳුරමල්

Daya Rohana Athukorala

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
එක පුන් සඳින්

එක පුන් සඳින්

Daya Rohana Athukorala

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
හද බැඳි කතා

හද බැඳි කතා

P. G. Punchihewa

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
හද රැඳි කතා

හද රැඳි කතා

P. G. Punchihewa

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
හද නිවෙන කතා

හද නිවෙන කතා

P. G. Punchihewa

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
අත්තම්මාගේ කතා මල්ල
20%
දීඝාභය කුමාරයා

දීඝාභය කුමාරයා

Bandula Gunasekara

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
වැරදියි මහරජ

වැරදියි මහරජ

Somaweera Senanayake

USD 0.91 1.14

Save USD 0.23

20%
නලා කාරයා

නලා කාරයා

Damayanthi Jayakody

USD 0.57 0.71

Save USD 0.14

20%
බුහුටිගේ නෑයෝ

බුහුටිගේ නෑයෝ

Leel Gunasekara

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

10%
වීර්යවන්ත බට්ටිච්චා
15%
නරපති දෙවන පෑතිස්
15%
නරපති ධාතුසේන

නරපති ධාතුසේන

Roopa Kodithuvakku

USD 1.03 1.21

Save USD 0.18

15%
පොඩි ගමරාළ

පොඩි ගමරාළ

Priyanthi Kumari Perera

USD 1.82 2.14

Save USD 0.32

15%
අම්මයි තාත්තයි
15%
නරපති වසභ

නරපති වසභ

Roopa Kodithuvakku

USD 1.03 1.21

Save USD 0.18