ළමා කතා

All Books

20%
සතුට බෙදන පොලියානා
20%
සිරිමත්

සිරිමත්

Prof. Sarath Wijesooriya

LKR 80.00 100.00

Save LKR 20.00

20%
සිරිමත් ඇසූ රසකතා
20%
ටිකිරි හිනා

ටිකිරි හිනා

Prof. Sarath Wijesooriya

LKR 112.00 140.00

Save LKR 28.00

20%
පුංචි නිසංසලා

පුංචි නිසංසලා

Jayathilaka Kammallaweera

LKR 160.00 200.00

Save LKR 40.00

20%
බාලොපදෙශය

බාලොපදෙශය

Martin Wickramasinghe

LKR 48.00 60.00

Save LKR 12.00

20%
අපේ ගම

අපේ ගම

Martin Wickramasinghe

LKR 168.00 210.00

Save LKR 42.00

20%
කුරුකුහුඹු සත්තු
20%
කුරුමිණි සත්තු

කුරුමිණි සත්තු

Martin Wickramasinghe

LKR 64.00 80.00

Save LKR 16.00

20%
දඬු මොණරය

දඬු මොණරය

Martin Wickramasinghe

LKR 56.00 70.00

Save LKR 14.00

20%
උන්මාද චිත්‍රා

උන්මාද චිත්‍රා

Martin Wickramasinghe

LKR 64.00 80.00

Save LKR 16.00

20%
රන්කෙඳි කුමාරිකාව
20%
ගලිවරායණය

ගලිවරායණය

Martin Wickramasinghe

LKR 100.00 125.00

Save LKR 25.00

20%
මුහුදු සත්තු

මුහුදු සත්තු

Martin Wickramasinghe

LKR 80.00 100.00

Save LKR 20.00

20%
සත්ව ලෝකය

සත්ව ලෝකය

Martin Wickramasinghe

LKR 92.00 115.00

Save LKR 23.00

15%
සමුදුරු මේඛලා

සමුදුරු මේඛලා

Nimal Bandara

LKR 323.00 380.00

Save LKR 57.00

20%
මගෝඩි කෝච්චිය

මගෝඩි කෝච්චිය

Awanthi Athapathtu

LKR 224.00 280.00

Save LKR 56.00

30%
බාඳුරමල්

බාඳුරමල්

Daya Rohana Athukorala

LKR 140.00 200.00

Save LKR 60.00

30%
එක පුන් සඳින්

එක පුන් සඳින්

Daya Rohana Athukorala

LKR 140.00 200.00

Save LKR 60.00

30%
හද බැඳි කතා

හද බැඳි කතා

P. G. Punchihewa

LKR 175.00 250.00

Save LKR 75.00

30%
හද රැඳි කතා

හද රැඳි කතා

P. G. Punchihewa

LKR 175.00 250.00

Save LKR 75.00

30%
හද නිවෙන කතා

හද නිවෙන කතා

P. G. Punchihewa

LKR 175.00 250.00

Save LKR 75.00

20%
අත්තම්මාගේ කතා මල්ල

අත්තම්මාගේ කතා මල්ල

Faus Mohomad

LKR 220.00 275.00

Save LKR 55.00

20%
දීඝාභය කුමාරයා

දීඝාභය කුමාරයා

Bandula Gunasekara

LKR 224.00 280.00

Save LKR 56.00

20%
වැරදියි මහරජ

වැරදියි මහරජ

Somaweera Senanayake

LKR 128.00 160.00

Save LKR 32.00

20%
රජ කාලේ පුංචි ළමයි
20%
නලා කාරයා

නලා කාරයා

Damayanthi Jayakody

LKR 80.00 100.00

Save LKR 20.00

20%
අලි බබා සහ හොරු හතළිහ
20%
බුහුටිගේ නෑයෝ

බුහුටිගේ නෑයෝ

Leel Gunasekara

LKR 160.00 200.00

Save LKR 40.00

20%
වීර්යවන්ත බට්ටිච්චා

වීර්යවන්ත බට්ටිච්චා

G.A.Nalani

LKR 140.00 175.00

Save LKR 35.00

15%
නරපති දෙවන පෑතිස්

නරපති දෙවන පෑතිස්

Roopa Kodithuvakku

LKR 144.50 170.00

Save LKR 25.50

15%
නරපති ධාතුසේන

නරපති ධාතුසේන

Roopa Kodithuvakku

LKR 144.50 170.00

Save LKR 25.50

15%
පොඩි ගමරාළ

පොඩි ගමරාළ

Priyanthi Kumari Perera

LKR 255.00 300.00

Save LKR 45.00

15%
නරපති පරාක්‍රමබාහු
15%
අම්මයි තාත්තයි

අම්මයි තාත්තයි

Chandima Wijebandara

LKR 106.25 125.00

Save LKR 18.75

15%
අපි හොද ළමයි වෙමු
15%
නරපති වසභ

නරපති වසභ

Roopa Kodithuvakku

LKR 144.50 170.00

Save LKR 25.50