ලක්දිව රහතුන් පිලිබඳ කථා සහ වෙනත් දහම් කථා

බෞද්ධ

By Kosala Galagedara

Published By Buddhist Cultural Centre

අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍ය ස්වාමීන්වහන්සේලාට මෙන්ම දම්දෙසන වැඩිහිටි හිමිවරුන්ටත්, දහම්පාසැල් දූදරුවන්ටත්, බණදහම තුළින් සැනසීම සොයන උපාසක උපාසිකවන්ටත් පරිශීලනය කිරීමට ඉතා හොඳ ශ්‍රද්ධාව වැඩිවැඩියෙන් උපදවන අන්දමින් ලියන ලද කෘතියකි.

USD 1.29

Available

Product Details

  • 978-955-663-453-2
  • Sinhala
  • 0
  • 190g