ලජ්ජා

පරිවර්තන පරිවර්තන නවකතා

By Syril Chandrasekara Gunawardhana

Published By Sarasavi Publishers

"ලජ්ජා" - බංග්ලාදේශ ලේඛිකා 'තස්ලිමා නස්රීන්ගේ' අතිශය විවාදාත්මක නවකතාව......

USD 2.68

Available

Product Details

  • 978-955-5732-30-4
  • Sinhala
  • 0
  • 250g


Read And Excerpt

"ලජ්ජා" බංග්ලාදේශ ලේඛිකා තස්ලිමා නස්රීන්ගේ අතිශය විවාදාත්මක නවකතාවයි. ලජ්ජා බංග්ලාදේශයේ හින්දුන් මුහුණපාන ගැටළු පිළිබඳ කතාවක් පමණක් නොව අර්ථ විරහිත දාමරිකකම්වලට ගොදුරුවන කාගේත් කතාවකි.