කුමක් වුවත් අපි සතුටින්

පරිවර්තන

By Sirisena Rathnayake

Published By Pahan Publishers

ජීවිතය හැමවිටම අසම්පූර්ණ දෙයකි .සියල්ලක්ම අඩුපාඩු ද සහිතය .මේ මොහෙතේ නිහඩතාව පිළිබද දැනුවත්භාවය කෙරෙහි පමණක් යොමුව සිටින්න .අසම්පූර්ණ ලෝකය තුල සම්පුර්ණ වීමට උත්සාහ නොගන්න .අසම්පූර්ණතාව මාධ්‍යයේ මේ මොහොත පමණක් අත්විදින්න්න .එය වැදගත් භාවනාවක්ම වන්නේය.

USD 1.89

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-274-9
  • 184
  • Sinhala
  • 195g