කෝටිපතියකු වීමට නම්

පරිවර්තන

By Sirisena Rathnayake

Published By Pahan Publishers

එක් පුද්ගලයෙකුට මුදල් ඉතිරි කිරීමට අවශ්‍ය විය .ඔහු ජීවත් වන්නේ මුදල් ණයට ගැනීමෙනි .ඩොලරයක් ණයට ගෙන ,ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට බැර කරන මෙන් මම ඔහුට උපදෙස් දුනිමි. මුදල් වල වැදගත් කම ඔහුට වැටහුනේ එසේ කළ දිනයේය .

USD 2.07

Available

Product Details

  • 978-955-667-260-2
  • 132
  • Sinhala
  • 166g