කාව්‍ය විචාරය සහ රසාස්වාදය

බෞද්ධ

By Ven.weihene pakgnaloka Himi

Published By Buddhist Cultural Centre

පැරණි කවීහු කාව්‍ය නිබන්දනයන් රසවත් කිරීම සඳහා ගුණ, අලංකාර රස භාවදියෙන් සරසන ලදී. ඒ රීති පද්ධතිය සහ රසාස්වාදය කුමන අකාරයක දැයි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්නන් සඳහා මග පෙන්වීමක් වශයෙන් මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කර ඇත. උසස් විභාග අපේක්ෂකයින් හට මෙය බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේය..

USD 1.61

Available

Product Details

  • 978-955-663-382-5
  • Sinhala
  • 0
  • 175g