කවි කඳුර (Kavi Kandura)

නවකතා

By Sunethra Rajakarunanayaka

Published By Sarasavi Publishers

USD 3.93

Available

Product Details

  • 978-955-6712-54-3
  • Sinhala
  • 0
  • 250g


Read And Excerpt

මහනුවර රාජධානි සමයෙහි පටන් විසි වන සියවස දක්වා 'සමාජ - දේශපාලන' පසුබිම තේමා කොට ගත් 'මානව සම්බන්ධතා' පිළිබඳ විවරණයක යෙදන කෘතියක්...