කර්ම විපාක සන්දීපනිය හා අන්තරාභවය

බෞද්ධ

By Ven. Pannila Sumanasiri Thera

Published By Buddhist Cultural Centre

අකුසල නිසා අත්වන දුක්ඛදායක ඵල විපාකත්,එම අකුසල කර්ම කළ ඇතැම් පුද්ගලයන්ට විදින්නට සිදුවූ දුර්විපාක ප්‍රවෘත්ති ඇතුලත් එසේම කුසල කර්ම කිරීමෙන් මතු ආත්ම වලදී සුඛිත මුදිත ජීවිත ගත කිරීමට හැකිවන කුසල කර්මත්

USD 1.37

Available

Product Details

  • 955-8129-75-5
  • Sinhala
  • 0
  • 440g