කාන්තා චරිත හා පුද්ගල සංවර්ධනය

බෞද්ධ

By Rukmanee Gunavardhana

Published By Buddhist Cultural Centre

මෙම කෘතිය මගින් උත්සාහ දරා ඇත්තේ බෞද්ධ සාහිත්‍යය තුලින් ජීවිතයේ යථාර්ථය යම් යම් පමණකින් හෝ ඉස්මතු කිරීමය. ඒ සඳහා බණ කතා සාහිත්‍යය මෙන්ම බුදුන් වහන්සේගේ දේශනා ශෛලිය සහ වර්තමාන පසුබිම, කාන්තාව සතු යුග ම

USD 2.50

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 240g