කාලීන ධම්ම චින්තා

බෞද්ධ

By Ven Magandanamulle Buddhasoma Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ විටින් විට ඇතිවන බිහිසුණු අපරාධ සැලවන අවස්ථාවලදී ලියැවුණු මේ දහම් ලිපි යහපත් ජිවිතයක් උදෙසා අවශ්‍ය කල්පනය නොමදව අත්කර දෙයි.

USD 2.57

Available

Product Details

  • 978-955-663-098-5
  • Sinhala
  • 0
  • 440g