20 %

ජීවමාන බුදු දහම

බෞද්ධ

By W. J. Perera

Published By Pahan Publishers

සිතෙහි පවත්නා චංචල ස්වභාවය නැති කර දැමීමට හැකි නම්,එයට අවශ්‍ය සතුට ලබා දිය හැකි බව ඔබත් පිළිගනු ඇත .එසේ නම් ,ඒ සඳහා ඔබේ සිත පාලනය කල යුතු බවද ඔබ අවිවාදයෙන් පිළිගනු ඇත .එය ඉටු කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාර්ගය බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළ මැනවින් විස්තර කරනු ලැබ ඇත .

LKR 312.00 LKR 390.00

Save LKR 78.00

Out of stock

Product Details

  • 955-8909-79-5
  • 168
  • Sinhala
  • 246g