ජනප්‍රිය,විසිතුරු මසුන් ඇතිකිරීම

වෙනත්

By Indrajith N. Galappathi

Published By Pahan Publishers

මසුන් ඇතිකිරීමට පෙර ඔබ දැන සිටිය යුතු කරුණු රාශියක් ඇත. බැලූ බැල්මට මසුන් ඇති කිරීම ඉතා පහසු දෙයක් සේ හැඟුනද මසුන්ද මිනිසුන් මෙන්ම අවට පරිසරයක් ඇති , යහපැවැත්මට පරිසර සාධක යහපත්ව පැවතීම අත්‍යාවශ්‍ය ජීවීන් කොටසක් බව අප මුලින්ම අවබෝධ කරගත යුතුය .

USD 1.57

Available

Product Details

  • 978-955-667-282-4
  • Sinhala
  • 114
  • 129g