ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ අත්පොත

අධ්‍යාපන

By Gunasena Jayasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

අනෙක් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන්ගෙන් ජයසිංහ මහතා වෙනස වන්නේ එය උගන්වන ප්‍රයෝගික විධි ක්‍රම පිලිබඳ වැටහීමක් ඔහුට ඇති බැවිනි. මට එකක් කිව හැක. මේ පොත ඉවසිල්ලෙන් හදාරන්නකු ඉංග්‍රීසි මතු මහලට නැගීමේ සෝපානයේ අඩක්වත් තරණය කරයි. සමන් වික්‍රමාරච්චි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරීවරයෙකු වන ගුණසේන ජයසිංහ මහතා 'දෙමළ බස උගනිමු' සහ 'ප්‍රයෝගික දෙමළ' යන මැයෙන් රචනා කළ වැදගත් කෘති දෙමළ භාෂාව නිරවුල්ව හැදෑරීමට ඉවහල් වූ ප්‍රමාණික ග්‍රන්ථයන් ලෙස පිළිගැනීමට බඳුන් විය. 'ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ අත්පොත' ජයසිංහ මහතා සතු භාෂා ඉගැන්වීමට දක්වන කුසලතාව හොඳින් විදහා දක්වන්නකි.

USD 2.21

Available

Product Details

  • 955-652-039-x
  • Sinhala
  • 276
  • 380g