ඉක්බිතිව ඔහු මරාපීහ

නවකතා

By G. B. Jayasekara

Published By Surasa Bookshop

කෑගසාගෙන දෑතින් පපුව අල්ලා එහා මෙහා වැනෙන්නට වූ අගමැති දෙකට නැවිණි. එසේ ඔහු වේදනාවෙන් මිරිකෙමින් දෙකට නැවී සාලයට යෑමට වෑයම් කළේ වුව දෙපා වාරුනැතියෙන් ඔහු බිත්තියකට තම උර දුන්නේය. ඔහුගේ ඇඳ සිටි සරම දිගේ නොනැවතී රුහිරු වැගිරේ. ඔහු සිටි තැන ලේ කඩිත්තක් තැනෙමින් තිබිණි. තම සුදු ඇඳුම් රුධිරයෙන් තෙත්ව රත්පැහැ ගැන්වෙනවා ඔහුට දැනුණේ නැත. නැවී බිත්තියට හේත්තුව වේදනාවෙන් කෙඳරිලි නඟන ඔහුට තම දෑස් නිලංකාරවනවා දැනිණ.

USD 3.04

Available

Product Details

  • 978-955-677-629-4
  • Sinhala
  • 268
  • 312g