හිතුවක්කාරි

නවකතා, පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ට්‍රෝජන් නුවර හෙලන් මගේ රන් පාට කොණ්ඩය තියෙන රොබින් වගේ නම්, ඈ සටන් කර දිනා ගන්න තරම් වටිනා කෙනෙක් බව මට අවබෝධ වුණා. ඇගේ ඇස් දෙක....! ඒ නිල් ඇස් තරම් බලන්න ලස්සන වටිනා දෙයක් තව නැති බව මට දැණුනා.ඇගේ ඇසි පිය සැලීමෙන් මට කරපු දේ ඔබට හිතා ගන්න බැරි වෙයි.

USD 4.64

Available

Product Details

  • 978-955-691-252-4
  • Sinhala
  • 342
  • 424g


Read And Excerpt

ට්‍රෝජන් නුවර හෙලන් මගේ රන් පාට කොණ්ඩය තියෙන රොබින් වගේ නම්, ඈ සටන් කර දිනා ගන්න තරම් වටිනා කෙනෙක් බව මට අවබෝධ වුණා.   ඇගේ ඇස් දෙක....! ඒ නිල් ඇස් තරම් බලන්න ලස්සන වටිනා දෙයක් තව නැති බව මට දැණුනා.ඇගේ ඇසි පිය සැලීමෙන් මට කරපු දේ ඔබට හිතා ගන්න බැරි වෙයි.