හෙනා ලියවැලක හිනාවෙන මල් පෙති

කාව්‍යය කෘති (කවි)

By Nirasha Gunasekara

Published By Sarasavi Publishers

කාව්‍ය පන්ති 40කින් සමන්විත මෙම කාව්‍ය සංග‍්‍රහය සීමා - මායිම් ජයගත් කවියකු අපට සිහිපත් කරවයි. ඔහු අප නොවැදගත් යැයි අහක දමන දැයින් පවා අපූරු කාව්‍ය සංකල්පයකට ආවේෂයක් ලබයි.

USD 2.14

Available

Product Details

  • 978-955-31-0932-3
  • Sinhala
  • 98