හරිමු අපි මිසදෙටු ගති

බෞද්ධ

By Prof. Sunanda Degambada

Published By Buddhist Cultural Centre

වර්තමාන මිනිසාගේ ආකල්පවල වෙනසක් ඇති කිරීම උදෙසා ලියන ලද පොතකි.ආකල්ප වෙනස් විය යුත්තේ බුදුදහම අනුවය.වත්මන් සමාජයේ ආකල්ප වල වෙනසක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රම වේදයද මෙහිම දක්වා ඇත.ඒ අනුව හේතුව පමණක් නොව හේතුව නැති කිරීමට මාර්ගයද හෙළි පෙහෙළි කරන කාලීන ග්‍රන්ථයකි.

USD 0.64

Available

Product Details

  • 955-8540-75-7
  • Sinhala
  • 0
  • 125g