හඳුනාගත යුතු අහිතකර ප්‍රවණතා

බෞද්ධ

By Arya Keerthi Kumarasena

Published By Buddhist Cultural Centre

භාවනාව සහ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය වෙනස් කරන සියුම් තත්වයක් වශයෙන් නීවරණ ධර්මයන් ප්‍රබල වෙයි. ඒ අහිතකර වූ නීවරණ ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය කෙසේද යන්න පුළුල් ලෙස විග්‍රහ කරමින් ලියන ලද ග්‍රන්ථයකි මෙය..

USD 1.16

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 290g