ගුවන් විදුලි ධර්ම දේශනා

බෞද්ධ

By Madawala Seelawimala Himi

Published By Buddhist Cultural Centre

ගැඹුරු බුදුබණ සරල ලෙසින් හා ලගන්නා ලෙසින් ඉදිරිපත් කළ හෙන්ඩියගල ශ්‍රී සීලරතන නා හිමියන් විසින් ගුවන් විදුලිය මගින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා හි එකතුවකි. ධම්මචක්ක, ව්‍යග්ඝපජ්ජ, කසී භාරද්වාජ, වච්ඡගොත්ත, චුල්ලහත්ථි පදෝපම ආදී සුත්‍ර ධර්මයන් මෙහි අන්තර්ගත වී ඇත.

USD 1.32

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 290g