ගුරු ගුණ සුවඳ

පරිවර්තන

By Chandrani Amarakoon

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ළමා කළ තමා නිසි මග යැවීමට දිරි දී මග පෙන්වූ ගුරුවරුන් ගැන වැඩිහිටියන් වූ පසු ඔවුන් කියන කතා එකතුවකි මේ. සුළු පෙළඹවීමකින් වුවද තම ලෝකය ජය ගන්නට අත හිත දුන් ගුරුවරුන්ගේ ගුණ සුවඳ කෘතවේදීව සිහිපත් කරන කතා එකතුවකි මේ. මේ කතා කියවන විට ඔබේ ලෝකය ජය ගන්නට ඔබට මං පෙත් විවර කර දුන් ගුරුවරු ගැන සිහිපත් කරන කතා එකතුවකි මේ.

USD 4.14

Available

Product Details

  • 978-955-652-506-9
  • Sinhala
  • 239
  • 250g