ගෝතම බුදුරජාණන්වහන්සේ

බෞද්ධ චරිතාපදාන කෘති

By Sanath Nanayakkara

Published By Buddhist Cultural Centre

ගෞතම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ චරිතය පිළිබඳ සාරාංශයකි

USD 1.16

Available

Product Details

  • 955-8540-93-5
  • Sinhala
  • 310g