ගිහි ජිවිතයේ සාර්ථකත්වයට බුදු බණ

පරිවර්තන

By Pradeep Kumara Balasooriya

Published By Pahan Publishers

බුදුන් තම ධර්මයෙහි සඳහන් කර ඇත්තේ කිසිදු දෙයක් බැඳීමට හෝ ඇලීමට සුදුසු නොවන බවයි.මන්ද, දුක හටගන්නේ එතැනිනි. එමෙන්ම කිසිවක් සදාකාලික නොවන බව ද උන්වහන්සේ දේශනා කළේ ඇලීම් හා බැඳීම් දුක උපදවන හෙයිනි.

USD 2.50

Available

Product Details

  • 955-3909-79-5
  • 191
  • Sinhala
  • 239g