ගණ්දතීන්දු ජාතකය

බෞද්ධ

By Dr. Wilegoda Ariyadeva Thera

Published By Buddhist Cultural Centre

රටක ජනතාවගේ දුක සැප දෙක කෙරෙහිම එම රටෙහි පවත්නා පාලන ක්‍රමය ඍජු ලෙසම බලපාන බව බෞද්ධ සුත්‍ර දේශනා බොහොමයක සඳහන් වෙයි. ගණ්දතීන්දු ජාතකය ද රටේ පාලන ක්‍රමය තහුවුරු කරන අපුරු කතා වස්තුවකි..

USD 0.68

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 100g