ගං දෑලේ පුංචි වීරයෝ

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

හෝවි පඳුරු වෙත දිවගොස් ඒවායේ අතු ඉති තලමින් පොත සෙවීය. ඒ සියළු පඳුරු එක හා සමානවීම සිතා ගත නොහැකි දෙයක් වුණි. ඔහු එතැන සැඟවී සිටියදී ඔහුට දැනුණේ ඔහු සිටි තැන පඳුරු අන් සියල්ලටම වඩා වෙනස් බවය. එහි තිබුණේ උල් පත්‍ර බව ඔහුට මතක තිබුණි. දැන් හදිසියේම උල් පත්‍ර සහිත පඳුරු ගණනාවක් එතැන හටගෙන තිබිණි. නමුත් ලොග් පොත එහි නොවීය.

USD 2.79

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-245-9
  • Sinhala
  • 215
  • 240g