ගමන විපස්සනා භාවනාවට මඟ

බෞද්ධ

By Venerable Apichatho Himi

Published By Pahan Publishers

අප පංචස්කන්ධයේ හැගීම් ඇතිවන පදනම පිළිබඳව වූ අවබෝධය ඉතා වැදගත් වෙයි .සෑම දෙයකටම මුලාශ්‍රය එයයි .ඒවා පිළිබඳව වූ හැගීම් අපට මනසින් අත් විඳින්නට පුළුවන් . මෙම ඉන්ද්‍රියයන්ගේ දැනීමේ පදනම යනු ඇස්, කන් ,නාසය ,දිව ,සිරුර හා සම්බන්ධ ස්පර්ශය සහ මනස හා සම්බන්ධ සිතුවිලි සහ මතකයන් වේ .

USD 0.53

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-287-9
  • 58
  • Sinhala
  • 85g