එමා

පරිවර්තන

By Ashani Shalika Ranasinghe

Published By Surasa Bookshop

අන්ධ තරුනියක හා ඇයට කණවැල ඇල්ලු දයාබර බැල්ලක පිලිබඳ සුන්දර අත්දැකීම් මැනවින් පෙළ ගස්වා ඉදිරිපත් කෙරෙන, ලොව විවිධ භාෂාවලට පරිවර්තනය වී ඇති කෘතියකි.

USD 2.50

Available

Product Details

  • 232323
  • Sinhala
  • 0