දුර්යෝගය

නවකතා

By Keerthi Welisarage

Published By Surasa Bookshop

දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළුණ ලමා චරිත කිහිපයක්, මධ්‍යම පාංතික දැරියක් සහ ව්‍යපාරික සාර්ථකත්වය නිසා ජීවිතය සරු කරගත් තරුණයෙක් සහ ජීවන ගමන් මගේ විවිධ සංසිද්ධීන් පිලිබිඹු කෙරෙන යාවත්කාලීන නවකතාවකි.

USD 2.11

Out of stock

Product Details

  • 978-955-677-113-8
  • Sinhala
  • 323
  • 330g