දිවි ගමනට අමිල අත්වැලක්

පරිවර්තන

By Gunadasa Yapa

Published By Pahan Publishers

සිය ගණන් ජනයා අතර ශුරයෙකු උපදී. දහස් ගණන් ජනයා අතර පණ්ඩිතයෙකු වේ. ලක්‍ෂ ගණන් ජනයා අතර ව්‍යක්ත කථිකයෙකු වේ. ත්‍යාගී එකෙකු ලොව දුර්ලභ වේ.

USD 1.89

Available

Product Details

  • 978-955-667-257-2
  • 182
  • Sinhala
  • 195g