ධීමතී

පරිවර්තන

By Ananda Amarasiri

Published By Surasa Bookshop

සරච්චන්ද්‍ර චත්තෝපාධ්‍යාය විසින් බෙංගාල සමාජයේ පැවැති ප්‍රේමය විවාහය පිරිමි ස්ත්‍රී සබඳතා වනිතා නිදහස සහ විමුක්තිය පිලිබඳව රචිත නවකතාවේ පරිවර්තනයයි.

USD 4.29

Available

Product Details

  • 978-955-677-275-3
  • Sinhala
  • 460
  • 520g