ධම්මපදය

බෞද්ධ

By Amara Hewamadduma

Published By Buddhist Cultural Centre

බෞද්ධයාගේ අත්පොත පාලි ගාථා සිංහල අනුවාද,ඉංග්‍රීසි දෙමළ පරිවර්තන වසයෙන් භාෂා හතරකින් සමන්විතයි.භාෂා විශාරදයන් විසින් සකස්කර ඇති මෙම ග්‍රන්ථය පරිශීලනය ඉතා පහසුය.ගාථා 423 කින් සමන්විතය

USD 3.93

Out of stock

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 465g