දෙබරු

නවකතා

By Raja Karunadasa

Published By Sarasavi Publishers

සැල්වදෝර් සිල්වා නම් ප‍්‍රතිකාල් නිලධාරියා මෙහි කතා නායකයායි. මල්ලන්දු නම් ගැමි තරුණියට ඔහු වහ වැටෙයි. ‘දෙබරු’ එවන් උත්තරීතර ආදරයක් හමුවේ සැබෑ ලෙන්ගතුකම අත්විඳින අනන්තවූ ව්‍යසනයන් ගැන කියා පෑමට ගත් ආයාසයක් ලෙසින් නවකතා කරුවා හඳුන්වාලයි.

USD 1.97

Available

Product Details

  • SRV00014
  • Sinhala
  • 184