දහමින් ජීවිතය පිරික්සන්න

පරිවර්තන

By Mangala Somalal Rasingarachchi

Published By Pahan Publishers

නිරන්තරව ඔබට ඔබේ සිත මේ මොහොත සමඟ රඳවා ගත හැකි නම් ,ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ඒ මත රැඳෙනු ඇත .අපගේ සිත හීලෑ නොවූ අශ්වයකු වැනිය .හැම මොහොතක්ම එය අයාලේ දුවන්නට වෙහෙස දරයි .අතීතයේ සැරිසරයි .ඔබ යදමින් බැඳ ගත යුත්තේ මේ සිතය .

USD 2.05

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-249-7
  • 116
  • Sinhala
  • 151g