දැහැමි දිවිපෙවෙතකට මාවත

බෞද්ධ

By Premnath Herath

Published By Buddhist Cultural Centre

මානව දයාවෙන් පිරි සාධු සංස්කෘතියක් ගොඩනැංවීමේ වෑයමක යෙදෙන ප්‍රේමනාත් හේරත් මහතාණන්, එතුමන් විසින් ලියන ලද පුවත්පත් ලිපි ඇතුලත් කොට මෙම ග්‍රන්ථය ලියන ලදී. මෙම ග්‍රන්ථයෙහි ඇති ලිපි පරිශීලනය කරන්නෙකුට තමන් ලත් මිනිසත් බවෙහි යතාර්ථය කිමෙක්දැයි හඳුනාගත හැකි වෙයි..

USD 1.57

Available

Product Details

  • 978-955-663-448-8
  • Sinhala
  • 0
  • 170g