දහමෙන් බිඳක්

බෞද්ධ

By Ajith Priyantha Thilakasiri

Published By Buddhist Cultural Centre

සිතුවම් සහ සිදුවීම්  මගින් ධර්මය පිළිබඳ අවබෝධ කර දීමට මහත් පර්ශ්‍රමයක් දරා ලියන ලද ග්‍රන්ථයකි මෙය. "දහමෙන් බිඳක්" යන ශීර්ෂයෙන් ලොකු කුඩා සියල්ලන් හට ජීවිතය, ජීවත්වීම, සිත සහ සිතිවිලිවල ක්‍රියාකාරිත්වය

USD 1.25

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 175g