දහම් සරණ

බෞද්ධ

By Vidya Chakrawarthi

Published By Buddhist Cultural Centre

බුත්සරණ සහ සඟ සරණ ලියූ විද්‍යා චක්‍රවර්තීන් විසින්ම රචිත මෙය බුදුගුණ හා බෝධිසත්ව ගුණ දැනගැනීමටත්,ජීවිතය සකසා ගැනීමටත් ඉවහල් කොට ගත හැකි බෞද්ධ පුරුෂාර්ථ හදුනා ගැනීමටත් මග පෙන්වන අගනා කෘතියකි.

USD 2.14

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 455g