චුම්බන කන්ද

නවකතා

By Jayathilaka Kammallaweera

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

චුම්බන කන්දට ඉහළින් එදා පෑයූ හඳ වෙනදා පායන හඳ නොවීය. එය මහලු වියට එළඹෙමින් සිටින්නන් පවා ආදරයෙන්, ප්‍රේමයෙන්, රාග තෘෂ්ණාවෙන් පිස්සු වට්ටවන හඳකි. අහස තම පුළුල් වත මුලුමනින් ම හඳට වෙන්කර දී සිටියාය. සිනාසෙන හඳෙන් විහිදුණේ ගස් ගල් යට පවා කිසිඳු රහසක් ඉතිරි නොකර එළිදරව් කරන්නාවූ එළියකි.

USD 1.58

Available

Product Details

  • 978-955-652-632-5
  • Sinhala
  • 180
  • 201g