චින්තන ධාරා

බෞද්ධ

By Padma Kariyawasam

Published By Buddhist Cultural Centre

සැනසීම නම් කුමක්ද?එය ලබා ගන්නේ කෙසේද?යන්න විවරණය කරන නිසැදැස් පද්‍ය ශෛලියෙන් ලියන ලද කාව්‍යයකි.ගැඹුරු දාර්ශනික අදහස් ලිහිල් සරල කාව්‍ය ශෛලියෙන් ගෙනහැර දක්වයි.

USD 0.74

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 165g