චෙස් ක්‍රීඩා ගුරු අත් පොත

වෙනත්

By T. D. R. Peiris

Published By Ganganie Printers

මෙම පොතේ වැදගත්ම දේ, ප්‍රවීණයන් පෙන්නා දී ඇති චෙස් කලාවේ නිධාන තුළ ගැබ්ව ඇති අන්තර්ගතයයි. රූප සටහන් මගින් පැත්තෙන් පැත්තට ඇති (උදාහරණය - මෝෆි, ස්ටයිනිස්, චිගොරින්, ඇලකයින්, බොට්විනික්, කාර්පොව්, කැස්පරොව් සහ අනිකුත්) සරල උදාහරණ තුළින්ම පෙන්වාදීම නවකයින්ට ඉතා වැදගත් වේ. නිර්මාණාත්මක චෙස් ක්‍රීඩාව දැඩිව සීමාකර නැත. සෑම ක්‍රීඩකයෙකුටම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ දැණුම, දක්‍ෂතා මත ප්‍රගුණ කළ හැකි පෙරැගෙන යෑමයි අන්තර්ගතව ඇත්තේ.

USD 8.57

Available

Product Details

  • 978-955-9793916
  • Sinhala
  • 135
  • 329g